Čitateľské vrecúška

Chcem vám predstaviť krásnu pomôcku, ktorá deťom pomáha zábavnou formou pracovať s prečítaným textom a zdokonaľovať si schopnosť čítať s porozumením. Sú to ČITATEĽSKÉ VRECÚŠKA od českej firmy Ježpodi, a už niekoľko týždňov sú dostupné aj v slovenskej verzii.

Evokácia – Uvedomenie – Reflexia

Táto pomôcka vychádza z metódy E – U – R, ktorá má za cieľ naučiť deti kriticky myslieť a aktívne pracovať so získanými informáciami a vedomosťami.

Pozostáva z troch plátených vrecúšiek, ktoré sú farebne kódované. V každom vrecúšku sú drevené doštičky s otázkami, rovnako farebne kódované.

Zelené vrecúško je označené PRED ČÍTANÍM. Obsahuje 14 drevených doštičiek s otázkami, na ktoré má čitateľ odpovedať predtým, ako začne čítať.

Čitateľské vrecúška

Cieľom evokácie je vzbudiť záujem čitateľa, ukázať mu, čo všetko o danej knihe vie a čo by sa mohol dozvedieť.

Otázky by sa dali zoskupiť do viacero oblastí. Jedna pracuje s faktickými informáciami – kto knihu napísal, kto ilustroval… Druhá s rozvojom jazyka, identifikovaním nových slov. Tretia sada zapája kreatívne myslenie, núti čitateľa zapojiť fantáziu. Štvrtá pomáha hľadať súvislosti, premýšlať.

Vrecko so žltým označením obsahuje až 25 otázok, ktoré sa majú riešiť POČAS ČÍTANIA. Otázky v tejto fáze majú za cieľ udržať čitateľa aktívneho a pomôcť mu sledovať svoje porozumenie. Nútia ho premýšlať o hrdinoch príbehu, o tom, ako sa cítia, ako by sa dej mohol posunúť dopredu.

Čitateľské vrecúška

Vrecúško s červenými otázkami má označenie PO ČÍTANÍ a má navodiť u čitateľa reflexiu, zhodnotiť, čo sa v knihe dozvedel, aj čo by sa ešte chcel dozvedieť, čo sa mu páčilo, čo by zmenil.

Čitateľské vrecúška na skupinovú aj individuálnu prácu

My sme s vrecúškami zatiaľ pracovali v skupine pri spoločnom čítaní. Deti veľmi bavilo losovať si z vrecka náhodné otázky a hľadať na ne odpovede.

O každej čítanej knihe sa snažíme spolu diskutovať, vrecúška sú teda dobrým spestrením. Obsahujú naozaj rôznorodé otázky, niektoré z nich celkom náročné (“Napíš list autorovi.”), niektoré zase poriadne vtipné (“Čo by bolo iné, keby hlavným hrdinom bolo zviera?”).

Čitateľské vrecúška fungujú veľmi dobre pri spoločnom čítaní v menších skupinkách aj na prvom stupni v škole.

Čitateľské vrecúška

Takisto sa ale dajú použiť pri individuálnej práci, napríklad losovaním si náhodných otázok a zaznamenávaním si odpovedí do čitateľského denníka. Zo školských čias si pamätám, že pre mňa bola veľká otrava viesť čitateľský denník a vymýšlať, čo doň napíšem. Takéto čitateľské vrecúška by sa mi vtedy boli veru zišli!

V akom veku

My vrecúška používame už s deťmi v predškolskom veku, na rozvoj počúvania s porozumením pri spoločnom čítaní. Niektoré otázky sú ale vcelku náročné, odpovede detí sú niekedy ešte príliš doslovné a je badateľné, že kritické myslenie v tomto veku sa ešte len rozvíja. Preto je ideálny vek podľa mňa približne od 6 rokov.

Čítanie s porozumením vs technika čítania

Čítanie s porozumením je neoddeliteľná súčasť čitateľskej gramotnosti každého z nás. Je to schopnosť aktívne čítať, prijímať, vyhodnocovať a interpretovať prečítané informácie, orientovať sa v kontextoch a funkčne ich prepájať.

Slovenskí čitatelia sú žiaľ podľa prieskumov na chvoste európskych krajín v schopnosti čítať s porozumením. V škole kladieme príliš veľký dôraz na techniku čítania, deti sa učia čítať od začiatku nahlas, dbá sa na plynulosť, rýchlosť, intonáciu, a popri tom dieťaťu málokedy zostáva čas sústrediť sa aj na obsah.

Maria Montessori v knihe Objavovanie dieťaťa píše:

Čítanie nahlas zapája dva mechanizmy – artikuláciu a transformáciu grafických symbolov, a tým je omnoho zložitejšie (ako čítanie potichu). Čítať nahlas je jednou z najťažších rozumových činností. A preto deti, ktoré začínajú čítať, a majú pochopiť myšlienku, mali by čítať potichu.

Mnohých malých čitateľov hlasným čítaním a dôrazom na techniku odrádzame od kníh. Deti by pritom od začiatku mali chápať, že čítanie je úžasná schopnosť, ktorá im pomáha získavať nové informácie a sprostredkuje im myšlienky iných ľudí. Inými slovami najprv vedieť ČO čítam, a až potom sa sústrediť na to AKO.

Odporúčame!

Čitateľské vrecúška sú krásna pomôcka, ktorá deťom spestrí čítanie a pomôže im naučiť sa čítať s porozumením. Odporúčame ju do škôl na skupinovú aj individuálnu prácu, špeciálnym pedagógom aj domškolákom.

Kúpiť ich môžete na stránkach firmy Ježpodi.

Mimochodom, nájdete tam viacero zaujímavých pomôcok z oblasti jazyka alebo matematiky, inšpirovaných Montessori aj Hejného metódou. Napríklad farmu, ktorá sa v Montessori prostredí používa už v predškolskom veku na širokú škálu aktivít pri výuke jazyka, Montessori slovné druhy alebo túto dokonalú pomôcku na učenie vybraných slov, o ktorej som písala v tomto článku. A to nehovorím o vesmírnych puzzle. No vykúpila by som to tam asi celé!

2 Replies to “Čitateľské vrecúška”

  1. […] som sa o nich dozvedela z blogu montessorikids.sk a povedala som si, že táto pomôcka nám môže byť veľmi […]

  2. […] až sa mi toho zdalo veľa a tak som vytiahla k čítaniu naše čitateľské vrecúška od Ježpodi , aby sme to celé mohli […]

Pridaj komentár